EN TH

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย นั่นคือการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ขอมุ่งมั่นสืบสานพระราช ปณิธาน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปและขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจพลังงาน โดยการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 620 เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก รัฐทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำให้การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของกลุ่ม บริษัทฯมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ามาเต็มปี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (Myanmar UPA Co.,Ltd: “MUPA”) ขึ้นในประเทศสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี จุดประสงค์เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายไฟฟ้ากำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีรายได้จากการขายอาคารชุด โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่และรับรู้รายได้จากการพัฒนาที่ดิน เพื่อขายในโครงการพี โน่ ฮิลล์ จำนวน 1 แปลงที่ เนื้อที่ 8,460 ตารางวา และธุรกิจไอที บริษัทฯ มีรายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ ขายลิขสิทธ์ ซอฟแวร์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม การขายโทรศัพท์และค่าบริการโครงการจ้างเหมาต่างๆ

สำหรับปี 2560 ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารที่กว้างไกลและมีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ จึง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือก โครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจไอที ให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่ดีและ สม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นและให้ ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี ให้กับองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน การสื่อสารบนแพลตฟอร์มของ อินเทอร์เน็ตและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ ในอนาคต และท้ายสุดนี้ผมในนามของ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารจะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีฐานะทางการเงินที่ แข็งแกร่งและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ