EN TH

คณะทีมผู้บริหาร

นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์

รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร. สมพรต สาระโกเศศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ